powrót

szukaj
strona główna   »  Lista sędziów orzekających  »  Prezes  »  A . A . A
Prezes

Organem Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim jest prezes tego Sądu - SSR Wioleta Bielińska, którą zastępuje w razie jej nieobecności – wyznaczony sędzia.

Prezes Sądu :

 • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
 • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
 • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.

Do zadań Prezesa w zakresie administracji należy m.in. :

 • troska o dobór odpowiednich kadr,
 • usprawnianie organizacji i techniki pracy sądu,
 • dbałość o należytą kulturę pracy i sprawność postępowania w sądzie,
 • terminowa sprawozdawczość

Do obowiązków prezesa sądu w zakresie sprawowanego nadzoru – niezależnie od obowiązków określonych w przepisach odrębnych – należy m.in. :

 • zaznajamianie się z orzecznictwem kierowanego sądu,
 • ocena orzecznictwa na tle zadań wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony porządku prawnego,
 • analizowanie materiałów statystycznych dotyczących pracy sądu,
 • ocena sprawozdań przewodniczących wydziałów o wynikach pracy sekretariatów,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i listów obywateli, dotyczących pracy sądu,
 • wydawanie stosownych zarządzeń , a także podejmowanie odpowiednich środków w razie stwierdzenia w czynnościach sędziów i innych pracowników sądowych usterek i uchybień,
 • nadzór i kontrola pracy przewodniczących wydziałów.
Podmiot udostępniający informacje : SĄD REJONOWY WE LWÓWKU ŚLĄSKIM
Osoba odpowiadająca za wpis : Janina Flaszyńska
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Rafał Powroźnik
Data ostatniej aktualizacji : 2009-07-18
Liczba odwiedzin podstrony : 10225

 do góry

  licznik odwiedzin: 71510 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt